Systemy sygnalizacji pożaru i oddymiania - Gdańsk, Sopot, Gdynia

Systemy sygnalizacji pożaru (SSP) to podstawowe systemy zabezpieczające obiekty przed rozprzestrzenianiem się ognia. System sygnalizacji pożarowej często pełni również rolę nadrzędną sterując innymi instalacjami bezpieczeństwa takimi jak wentylacja, oddymianie, kontrola dostępu. Od kondycji systemu przeciwpożarowego zależy bezpieczeństwo osób oraz mienia znajdujących się w obrębie obiektu.

System sygnalizacji pożarowej nie jest wymagany dla wszystkich obiektów. To w jakich obiektach powinien się znaleźć reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Głównym kryterium kwalifikacji obiektu do tej grupy jest jego powierzchnia oraz liczba osób przebywających na jego terenie.

systemy sygnalizacji pożaru

Obiekty wymagające systemu sygnalizacji pożarowej:

 • budynki handlowe i wystawowe:

– jednokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej ponad 5000 m2
– wielokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej ponad 2500 m2

 • teatry o liczbie miejsc ponad 300,
 • kina o liczbie miejsc ponad 600;
 • budynki służące celom gastronomicznym o liczbie miejsc ponad 300;
 • sale widowiskowe i sportowe o liczbie miejsc ponad 1500;
 • szpitale, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz sanatoria o liczbie łóżek ponad 200 w budynku;
 • szpitale psychiatryczne o liczbie łóżek ponad 100 w budynku;
 • domy pomocy społecznej i ośrodki rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek ponad 100 w budynku;
 • zakłady pracy zatrudniające ponad 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
 • budynki użyteczności publicznej wysokie i wysokościowe;
 • budynki zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza 3 doby, o liczbie miejsc noclegowych ponad 200;
 • budynki zamieszkania zbiorowego niewymienione w pkt. 11, o liczbie miejsc noclegowych ponad 50;
 • archiwa wyznaczone przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
 • muzea oraz zabytki budowlane wyznaczone przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym PSP;
 • ośrodki elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i resortowym;
 • centrale telefoniczne o pojemności ponad 10 000 numerów i centrale telefoniczne tranzytowe o pojemności 5000-10000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;
 • garaże podziemne, w których strefa pożarowa przekracza 1500 m2, lub zlokalizowane na więcej niż jednej kondygnacji podziemnej;
 • stacje metra i stacje kolei podziemnych;
 • dworce i porty przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nich więcej niż 500 osób;
 • banki, w których strefa pożarowa obejmuje salę operacyjną i ma powierzchnię przekraczającą 500 m2;
 • biblioteki, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

System sygnalizacji pożarowej powinien być dostosowany do specyfiki danego obiektu. Oznacza to konieczność uwzględnienia w projekcie nie tylko aspektów technicznych, ale również i sposobu użytkowania budynku. Firam EL-INSTAL Jacek Uznański zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie doboru, projektowania oraz konfiguracji i uruchomienia systemu.

Systemy Oddymiania grawitacyjnego

Są najczęściej stosowanym systemem na klatkach schodowych, halach magazynowych, produkcyjnych i handlowych. System oddymiania grawitacyjnego pozwala na odprowadzenie niebezpiecznych gazów i gorącego powietrza z budynku. Zmniejsza straty w ludziach i mieniu, pozwala na sprawniejszą ewakuację i akcję gaśniczą. System oddymiana poprzez centralę oddymiania steruje klapami oddymiającymi. Możliwe jest jednoczesne spowodowanie otwarcia bram, okien lub drzwi napowietrzających a także opuszczenie kurtyn dymowych. System klap może być wyposażony w napędy pneumatyczne lub elektryczne. Sygnał wysterowania oddymiania pochodzi z czujki lub przycisku będących jego elementami. Może być także zaimportowany ze współpracującego systemu sygnalizacji pożaru. Obiekty, gdzie występuje obowiązek stosowania odymiania określone zostały na podstawie stosownego rozporządzenia. Zakres funkcjonalności systemu dobiera się po uwzględnieniu uwarunkowań architektonicznych.

Projekt systemu oddymiania powinien być zatwierdzony przez rzeczoznawcę do spraw bezpieczeństwa pożarowego. Przestrzeganie zasad wiedzy technicznej i aktualnie obowiązujących przepisów są rzeczą niezbędną w tego typu instalacjach.

Firma El-Instal Jacek Uznański świadczy usługi wykonawstwa i serwisu instalacji.

Obsługujemy klientów komercyjnych i publicznych na terenie Trójmiasta

 

System Oddymiania – przepisy

Instalacja systemu oddymiania nie wynika jedynie z dobrowolnej chęci inwestora. Poza względami bezpieczeństwa i dodatkowych funkcjonalności (np. automatyczne przewietrzanie) ustawodawca wymusza tego typu rozwiązania w określonych przypadkach. Regulują to odpowiednie przepisy prawa. Obowiązek instalacji oddymiania nakłada Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku. Nakazuje ono zastosowanie urządzeń do usuwania dymu (lub zapobiegających zadymieniu) w budynkach:
Niskich posiadających strefę pożarową ZL II
Średniowysokich (zawierających strefę pożarową ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V)
Wysokich i wysokościowych (WW), w strefach pożarowych innych niż ZL IV, stosujemy rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych
W pasażu (krytym ciągu pieszym oraz w przykrytym dziedzińcu wewnętrznym) jeśli przylegają lokale handlowe i usługowe, stosujemy rozwiązania zapobiegające zadymieniu dróg ewakuacyjnych.
W podziemiach, gdzie występuje pomieszczenie przeznaczone dla 100 i więcej osób, oraz budowli podziemnej z takim pomieszczeniem, stosujemy rozwiązania zapobiegające zadymieniu dróg ewakuacyjnych i tego pomieszczenia.
Wysokich (strefy pożarowe inne niż ZL IV i PM – produkcyjno-magazynowe) i wysokościowych: Klatki schodowe i przedsionki przeciwpożarowe, będące częścią drogi ewakuacyjnej – stosować urządzenia zapobiegające zadymieniu.
Klatki schodowe i przedsionki przeciwpożarowe będące częścią drogi ewakuacyjnej w budynku wysokim (dla strefy pożarowej PM) powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub samoczynnie oddymiające za pomocą wykrywania dymu.
Niskich i średniowysokich zawierającym strefę pożarową PM (produkcyjno-magazynowe) o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2 lub pomieszczenia o zagrożeniu wybuchem – stosujemy klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami, wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do odprowadzania dymu.